વાચક - Reader

, , No Comments

 

ad, ameedarji, positivechange, poem, gujaratikavita, shreekrishna, lordkrishna, devotion, worship, rippleinrhythm, kavita


કદાચ તું એક પુસ્તક હોત અને હું એક વાચક;

તો સમજી લેતી હું તને અને બનતી તારી પ્રચારક ...

 

તારા વિના ખાલી  લાગતું - તારું   ઘર;

તારી  સુગંધમાં મહેકતું - મારું  જીવતર ...

 

તારી અર્ધખુલ્લી આંખોના રહસ્યોને મળતાં અનેક શબ્દો;

અને મારા મન-મંદિરમાં પ્રગટતો અનોખો એક દીવો ...

 

 દીવાનાં દિવ્ય પ્રકાશમાં દેખાતું મને ચિત્ર એક;

 ચિત્રના સૌમ્ય રંગોથી સર્જાતાં મેઘધનુષ્ય અનેક ...

 

 મેઘધનુષ્યનાં વિવિધ રંગોથી હું કળતી તારાં વિચાર;

તારાં વિચારોનાં વરસાદમાં હું ભીંજાતી અવારનવાર ...

 

ભીનાં વરસાદમાં રેલાતો તારી બંસરીનો સૂર;

અને  સૂરમાં વહીને આવતું આનંદનું એક પૂર ...

 

ફેરવી ને પાનાંતારી અમુલ્ય ક્ષણોને જીવંત કરતી અનેકવાર;

બનીને ‘અમી-ઝરણું’ તારા હ્રદયનો કરતી હું સાગર પાર ... 

 

હે કૃષ્ણ

કદાચ તું એક પુસ્તક હોત અને હું એક વાચક,

તો સમજી લેતી હું તને અને બનતી તારી પ્રચારક ... ad

 

 

 

Meaning:

Perhaps you were a book and I a reader;

Then I would have understood you and become your promoter...

 

This house of yours (my existence) wouldn’t seem empty without your presence;

And my existence would have scented through your fragrance...

 

Many words would have revealed to the secrets of your half-opened eyes;

And a unique light would have appeared to the temple of my heart...

 

I would have seen a painting through that divine light;

And the gentle colors of that painting would have made many rainbows...

 

With those various colors of rainbow I would have known your thoughts;

And in the rain of your thoughts I would have get wet at times …

 

In such rains the sound of your flute would have streamed;

And that flow of stream would have brought a flood of delight…

 

By turning pages I would have revived your precious moments many times;

And becoming ‘Stream of Amee (sweetness)’ I would have crossed the ocean of your heart...

 

O Krishna!

Perhaps you were a book and I a reader;

Then I would have understood you and become your promoter... ad


Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please share this post to your connections, and be a part of Positive Change.

Keep Reading …

 

Your Friend Always …

Amee Darji


PS: More on Lord Krishna 0 comments:

Post a Comment